Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het wassen, drogen en of strijken van het was- en strijkgoed van de klant;
 • Onder was- en strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten wassen en of strijken door W & SG;
 • De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het was- en strijkgoed aanbiedt en W & SG dit aanneemt.
 • Het aanbieden door de klant en het aannemen door W & SG geschiedt doordat W & SG het was- en strijkgoed op een afgesproken tijdstip en locatie van de klant aanneemt.  

Verplichtingen W & SG

Bij het aangaan van de overeenkomst zal W & SG:

 • Met de klant bespreken dat alle was in beginsel gewassen wordt op minimaal 30 graden en dat alle was gedroogd wordt in de droger. Wasgoed wat niet in de droger kan wordt door de klant aangegeven. 
 • Met de klant bespreken waar het was- en strijkgoed precies uit bestaat (aantal, soort en eventuele bijzondere stukken);
 • Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaal- en afleverdatum van het was- en strijkgoed;
 • De klant wijzen op de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden. W & SG zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen;
 • W & SG zal uiterst zorgvuldig met het was- en strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het wassen, drogen en of strijken en opvouwen. 

Verplichtingen klanten van W & SG

De klant verplicht zich tot:

 • Het afgeven van het was- en strijkgoed op de vooraf gemaakte afspraak;
 • Het afhalen van het was- en strijkgoed op de vooraf gemaakte afspraak en het betalen van de dienst indien deze nog openstaat;
 • Het betalen van de kosten;
 • Indien is afgesproken dat W & SG het was- en strijkgoed ophaalt/brengt; Op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken locatie waar W & SG het was- en strijkgoed terugbrengt. Indien de klant niet aanwezig is op afgesproken locatie en tijdstip, zal W & SG gerechtigd zijn om extra vervoerskosten in rekening te brengen;
 • Het W & SG expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden was- en strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht in verhouding tot de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.
 • Het aangeven vooraf welke kledingstukken niet in de droger kunnen.
 • Het was- en strijkgoed moet schoon zijn. Dit is ter beoordeling van W & SG. Vuil was- en strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient, voor zover mogelijk, het was- en strijkgoed voorzien te zijn van was / strijkadviezen, dan wel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van W & SG onvoldoende bekend hoe het aangeleverde was- en strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende was- en strijkgoed niet gestreken en wordt dit tezamen met de gestreken zaken op de afgesproken datum ongestreken retour gegeven aan de klant.

Afgifte was- en strijkgoed:

 • W & SG is gerechtigd het was- en strijkgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs;
 • Teruggave van het was- en strijkgoed aan de klant geschiedt tegen contant of mobiel betaalverzoek te betalen (tenzij anders is overeengekomen) onder afgifte van een rekening/bon/factuur van W & SG;

Mocht onverhoeds het verkeerde was- en strijkgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan W & SG mede te delen. De klant zal het was- en strijkgoed ter beschikking van W & SG houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Aansprakelijkheid en klachten

 • Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het was- en strijkgoed dient de klant direct na het aannemen van het was- en strijkgoed aan W & SG te melden;
 • W & SG is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan was- en strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door W & SG;
 • Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het was- en strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aan geboden en door W & SG en niet redelijkerwijs als zodanig behoeft te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.
 • Mocht W & SG aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het was- en strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het was- en strijkgoed. De maximale vergoeding bedraagt € 50,= per was- en strijkgoed, per klant;
 • W & SG is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het was- en strijkgoed.